Theo dõi hồ sơ

Không có dữ liệu.

Thủ tục hành chính


Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ do...

Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thành lập mới đối với doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh...

Doanh nghiệp tư nhân

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp

DANH SÁCH LĨNH VỰC
TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH